Bokningsvillkor


Pris 
Alla priser anges exklusive moms, om inte annat anges.

Avbokningsvillkor
Eventuell avbokning måste ske senast 14 dagar före kursdatum, i annat fall debiteras full kursavgift samt eventuellt uppkomna kostnader för kost med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.

Inställd utbildning
I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två veckor före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte hittar lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning.

Personuppgifter
Brandskyddsföreningen lagrar personuppgifter elektroniskt för att kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot kund i samband med kurstillfället. Uppgifterna kan även användas av Brandskyddsföreningen för kvalitetsuppföljning och marknadsföring. Uppgifterna delges ej till tredje part. Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag.